Floating Contact Form Portlet
Indholdsaggregater

Tilbage Sådan finder du den rigtige HS- eller HTS-kode

Find vej gennem det komplekse Harmoniserede System (HS) med denne nyttige vejledning.

For at nå frem til dine kunder, så skal dine varer ofte krydse internationale grænser. Dette kan være en kompliceret proces, der omfatter både administrative foranstaltninger og juridiske deklarationer. For at sikre, at denne proces forløber gnidningsfrit, så er blandt andet tariferingen af dine varer en yderst vigtig del af dine toldaktiviteter. Vejledningen indeholder oplysninger om de grundlæggende aspekter i de såkaldte Almindelige Tariferingsbestemmelser, så du opnår en bedre forståelse for den vigtige proces, der er forbundet hermed.

Hvad er det harmoniserede system, og hvorfor er det vigtigt?

Det Harmoniserede System (HS) blev udviklet af Verdens Told Organisationen (World Customs Organisation (WCO), der er en international organisation hvis formål er at administrere, gennemføre, udarbejde og vedligeholde hele Toldtariffen, hvori samtlige varer, der kan handles internationalt, fremgår. For at varer kan krydse de internationale grænser, skal den korrekte HS-kode (også kendt som en HTS-varekode) angives. Denne kode (varekode) fastsætter den relevante told- og afgiftssats, der skal betales for varen ved import til EU.

Hvordan virker det?

Det Harmoniserede System er et internationalt anvendt system, der danner grundlag for en 6-cifret varekode. HS-koderne består af 5.300 vare- eller produktbeskrivelser, der opdeles i "positioner" og "underpositioner". I teorien skal alle lande, der anvender det Harmoniserede System, tarifere en bestemt vare med samme HS-kode, i samme afsnit, samme kapitel, samme position og i samme underposition, uagtet der i praksis kan være uoverensstemmelser landene imellem.

Desværre er det ikke alle lande, der anvender de samme HS-varekoder, endsige anvender reglerne for tarifering på samme måde. Denne usikkerhed samt varernes stigende opbyggede kompleksitet, historiske afgørelser og manglende ekspertise indenfor de tekniske aspekter af en given vare, er alle med til at skabe komplekse, usammenhængende og risikobetonede regler for tarifering, der kan være vanskelige at finde rundt i.

Hvem er ansvarlig for tariferingen af varer?

Som importør eller eksportør er det dit juridiske ansvar at sikre en korrekt tarifering af de varer, der importeres og eksporteres. Kuehne+Nagel anvender her efter på toldangivelsen denne korrekt tariferede varekode på dine vegne og i dit navn over for toldmyndighederne.

Hvorfor er tarifering baseret på det Harmoniserede System at betragte som et risikoområde?

Tarifering og det at finde varekoden i det Harmoniserede System er risikabel. Hvis du har tariferet din vare forkert og anvender den forkerte varekode på en toldangivelse, så risikerer du at betale den forkerte told og afgift på dine varer. Dette kan medføre pålæggelse af betaling af told eller afgifter med tilbagevirkende kraft alle de varer, som du har tariferet forkert. Ydermere kan dette føre til betydelige sanktioner, bøder og i nogle tilfælde at dine varer beslaglægges eller destrueres.

Fejlagtig tarifering kan også føre til merbetaling af told og afgifter, hvilket har konsekvenser for din virksomheds pengestrøm. Det er muligt at fremsætte en anmodning om tilbagebetaling af for meget betalt told med tilbagevirkende kraft, men du skal være i stand til fuldt ud at kunne begrunde en sådan tilbagevirkende ændring.

Tarifering er en specialiseret kompetence, der kræver et bredt vidensgrundlag og en stor erfaring. Det er ikke alle importører eller eksportører, der nødvendigvis besidder denne ekspertise. Hos Kuehne+Nagel har vi fragtet varer i mere end 125 år over hele verden, og assistance med indgivelse af korrekte toldangivelser til toldmyndighederne er en del af vores faste serviceydelser. Vores teams, der arbejder med overholdelse af told- og handelsregler over hele verden, er eksperter i tarifering af varer,  og er klar til at støtte dig med råd og vejledning til hvordan du tariferer dine varer, eller simpelthen at assistere dig med at tarifere dine varer.

Hvad kan Kuehne+Nagel hjælpe dig med?

Vores medarbejdere er specialister inden for overholdelse af told- og handelsregler, og besidder den nyeste viden om alle aspekter inden for toldhåndtering- og aktiviteter. Vi kan tlbyde faglig og praktisk kompetence på disse områder, da vi i kraft af at være Autoriseret Økonomisk Operatør (AEO-F indehaver) er forpligtiget hertil.

Vi kan identificere risici i din tarifering , optimere ved at tarifere dine varer korrekt, og håndtere toldlempelser med nedsat toldsats til følge som fx. toldsuspensioner. Kontakt os for yderligere oplysninger om vores toldydelser inden for tarifering og vores brede vifte af ydelser inden for overholdelse af told- og handelsreglerne, så du til hver en tid er compliant på toldområdet.


Ofte stillede spørgsmål

Ikke alle produkter er enkle at tarifere. Nogle varer er enkelt beskrevet og ikke sammensatte, og sådanne varer er det muligt selv at finde i Toldtariffen, der er tilgængelig online. Du bør altid læse de noter, der henvises til i Toldtariffen for varerne. Disse noter kan specifikt omfatte eller udelukke visse varer og kræve andre retningslinjer der skal følges.

Hvis din vare er svær at finde i Toldtariffen, er en sammensat vare eller hvis varen slet ikke er nævnt i Toldtariffen, så skal du se nærmere på varens form, funktion og materiale. Dette kan være en kompliceret proces, og du skal i denne forbindelse iagttage de Almindelige Tariferingsbestemmelser også benævnt ”ATB".

Hvis du skal anvende ATB-bestemmelsene til at tarifere dit produkt, så har du nået det punkt, hvor du med største sandsynlighed har brug for vejledning fra en ekspert.

Det Harmoniserede System er opbygget af 21 afsnit, og hvert af disse afsnit henviser alle varer til deres helt eget specifikke kapitel, egen position og underposition, i den her nævnte rækkefølge. Her er et eksempel på, hvordan T-shirts af bomuld til mænd tariferes:

  • HS-afsnit: Afsnit XI: "Tekstiler og tekstilvarer"
  • HS-kapitel: Kapitel 62: "Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage"
  • HS-position: Position 6205: "Skjorter til mænd eller drenge"
  • HS-underposition: Underposition 620520: "Af bomuld"

HS-koden anvendes også af forskellige myndigheder, herunder toldmyndighederne, over hele verden, til at styre og kontrollere vareflow, told og afgifter, oprindelsesreglerne, handelspolitik og - statistikker, kvotekontrol og prisovervågning. Ydermere bruges data til analyse, sikkerhedskontrol og risikoprofilering og lignende foranstaltninger.

Der er seks Almindelige Tariferingsbestemmelser som finder anvendelse ved tarifering af varer i henhold til det Harmoniserede System. Bestemmelserne har til hensigt at give en ensartet juridisk fortolkning af HS-nomenklaturen med henblik på korrekt tarifering af varer, uagtet der i praksis er en vis variation på tværs af landene. ATB anvendes i den nedenfor angivne rækkefølge, og rækkefølgen kan ikke fraviges. Her er nogle eksempler.

Bemærk: Disse eksempler er kun illustrative. Hvis der er tvivl om anvendelsen af de Almindelige Tariferingsbestemmelser for en bestemt vare, bør du altid indhente ekspertbistand.

ATB 1

ATB 1 bestemmer, at overskrifter på afsnit, kapitler og underkapitler ikke har nogen juridisk status. Tariferingen skal der imod fastsættes i overensstemmelse med positionernes betingelser og de relative afsnits- eller kapitelnoter med henvisning til de øvrige fortolkningsregler.

ATB 1 fastslår således, at blot fordi fx. kapitel 87 har overskriften "Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil" betyder det ikke, at alle bildele automatisk skal medtagesi dette kapitel. Dæk henhører fx. under kapitel 40.

ATB 2

Del (a) i denne bestemmelse angiver, at de samme positioner finder anvendelse for ukomplette og ufærdige varer, hvis de har karakter af at være en i det væsentligste komplet vare. Den angiver ligeledes, at varer i adskilt tilstand tariferes i samme position som den færdigsamlede vare.

Del (b) i denne bestemmelse omhandler blandinger eller kombinationer af materialer. Den udvider anvendelsesområdet for positioner, der vedrører et bestemt materiale til også at omfatte blandinger eller kombinationer af disse varer med andre materialer.

Hvis virkningen af denne bestemmelse gør, at varen kan tariferes under to eller flere mulige positioner, så skal ATB 3 tages i anvendelse.

Med ATB 2, del (a), der dækker varer som fx. usamlede møbler, eller varer der leveres som et sæt – og ikke nødvendigvis det komplette sæt – vil fx. en ufuldstændig bil stadig blive tariferet som var den komplet.

ATB 2, del (b) bestemmer, at fx. en skjorte til mænd, der er fremstillet af 60 % bomuld og 40 % polyester, som udgangspunkt tariferes under bomuldsskjorter. En skjorte, der er fremstillet 50 % bomuld og 50 % polyester skal dog tariferes i henhold til ATB 3.

ATB 3

ATB 3 kommer i betragtning, når varen kan tariferes under to eller flere positioner.

Del (a) i denne bestemmelse bestemmer, at den position, der indeholder en særlig beskrivelse af varen, har forrang for positioner, der kun indeholder en mere generel beskrivelse af varen.

Del (b) i bestemmelsen vedrører blandinger og sammensatte varer, der består af forskellige materialer, bestanddele eller komponenter. Disse varer skal tariferes i henhold til det materiale, den bestanddel eller den komponent, der er mest karaktergivende for varen.

Del (c) omfatter de varer, der ikke kan tariferes under del (a) og (b), og her skal varen tariferes under den position, der har det højeste positionsnummer blandt de positioner, der kan komme i betragtning.

ATB 3 – navnlig del (b) – er mere åben for fortolkning, og der bør altid indhentes ekspertrådgivning, når denne bestemmelse påberåbes.

Del (a) fortolker blandt meget andet, at plastflasker bør tariferes som sådanne under position 3923, som specifikt beskriver "balloner, flasker, kolber og lignende" i stedet for som "andre varer af plast" i henhold til position 3926.

Del (b) betyder, at i fx. et geometrisæt, der består af en lineal, en vinkelmåler af plast og et stålkompas, her bliver kompasset anset for at være den mest karaktergivende del af sættet, da det skiller sig ud ved at have den højeste værdi. Det kan dog i nogle specielle tilfælde være nødvendigt at angive varerne som to eller tre separate enheder med en fordelt værdi. En vares funktion har stor betydelig – en laser tariferes under kapitel 9013, men en laser, der anvendes i fiberoptisk telekommunikationsudstyr, tariferes som telekommunikationsudstyr under 8517.

Del (c) betyder, at fx. en vævet skjorte til mænd af 50 % bomuld og 50 % polyester – hvor begge blandinger kan anses for at være ligeligt karaktergivende – tariferes under det højeste positionsnummer 62053000 som værende kunstfibre i stedet for 62052000, som finder anvendelse for bomuld.

ATB 4

Denne bestemmelse omfatter varer, der ikke kan tariferes ved anvendelse af bestemmelserne 1-3. Denne bestemmelse angiver, at sådanne varer skal tariferes i samme position, som de varer de har mest tilfælles med. Men på grund af nomenklaturens omfattende struktur anvendes denne bestemmelse sjældent.

Bestemmelsen har dog en fornuftig tilgang til tarifering. Kort sagt, hvis det ligner en and, rapper som en and og går som en and – så skal det tariferes som en and.

ATB 5

ATB 5 omhandler de kasser, æsker, pakningsmaterialer, beholdere og emballager, der anvendes til emballering varen. I de fleste tilfælde tariferes disse sammen med selve varen, forudsat at materialerne ikke er beregnet til gentagen brug.

Således tariferes pap- og plastemballage, der indeholder fx. en legetøjsbil, ikke særskilt. En søfragtscontainer, der bruges til at transportere varer – selv en enkelt last indeholdende de samme varer – anses dog ikke som en del af varerne og skal behandles og oplyses særskilt.

ATB 6

De tidligere bestemmelser 1-5 har omhandlet tarifering på positionsniveau. Formålet med ATB 6 er at sikre, at ATB 1-5 også anvendes til tarifering af varer på underpositionsniveau, så længe der også tages hensyn til noterne i underpositionerne.

Det Harmoniserede System er indviklet, og dets anvendelse kan undertiden være forvirrende. Her er to eksempler, der viser den manglende sammenhæng i HS-koderne:

Mange virksomheder laver specialiserede produkter, og de betragter ofte alle deres reservedele og dele af disse produkter som værende dele af hovedproduktet – dette er nogen gange korrekt, og toldsatserne er normalt ret lave i denne sammenhæng. Men dele til "almindelig anvendelse" såsom skruer, fjedre, møtrikker og lignende, tariferes dog som udgangspunkt som særskilte varer andre steder i Toldtariffen og ofte med højere toldsatser tli følge.

Underposition 9505 10 (pyntegenstande) omfatter varer, der er almindeligt anerkendt som varer til traditionel brug i julehøjtiden, og som udelukkende er udformet og fremstillet til brug for anvendelse i julehøjtiden. Positionen dækker dog ikke varer til brug for anvendelse i "vintersæsonen" såsom pyntegenstande i form af istapper, snekrystaller, stjerner, rensdyr, rødkælke, snemænd og andre vintersymboler, fordi de ikke udelukkende bruges i julehøjtiden, men primært som dekorationer i vintersæsonen.