IMO 2020 FAQ

De nye IMO 2020 regler træder snart i kraft. Vi støtter dig i dine forberedelser.

Fra den 1. januar 2020 skal alle skibe reducere udledningen af svovloxid med 85%. Udsigterne til IMO 2020 har resulteret i en høj grad af usikkerhed om tilgængeligheden af olieprodukter samt prisudviklingen.

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om implementeringen af de nye regler. Vi giver dig vores vurdering af konsekvenserne baseret på information indsamlet indtil juni 2019. Denne FAQ bliver jævnligt opdateret.

Sea Explorer, Kuehne + Nagel’s digitale platform for søfragtstjenester giver dig indsigt i hvordan de fartøjer, der transporterer dit gods, overholder IMO 2020 reglerne. Symboler viser de forskellige muligheder for overholdelse af IMO 2020-forordningen.

IMO 2020 FAQ

 

Om IMO 2020

Hvad er IMO 2020?

Fra den 1. januar 2020 skal alle skibe reducere udledningen af svovloxid med 85%. De nye regler er vedtaget af International Maritime Organisation (IMO) og har til formål at beskytte sundhed og miljø ved at nedsætte udledningen af svovloxid. Fartøjer skal bruge brændstoffer med et maksimalt indhold af svovloxid på 0,5% i modsætning til den nuværende grænse på 3,5%.

Hvad omfatter IMO 2020-forordningen?

Reglerne kommer til at gælde globalt for brændstof, der anvendes i åbent hav. Det vil påvirke rederier, raffinaderier og de globale oliemarkeder. I de såkaldte Environmental Control Areas (ECA zoner) gælder endnu strengere regler, der begrænser indholdet af svovloxid til 0,1%.

Hvordan overholder fartøjsoperatører IMO 2020 reglerne?

Fartøjsoperatører har følgende muligheder for at overholde de nye IMO 2020 grænseværdier for svovloxid:

1. Brug af 'scrubbers'

De kan bruge scrubbers (teknologi til rengøring af emission) for at fjerne forurenende stoffer fra skibets udstødning, hvilket giver muligheden for at blive ved med at bruge svovlrige brændstoffer. Processen med at installere scrubbers er dog dyr og besværlig og vil øge driftsomkostningerne. Desuden er prisen og tilgængeligheden af svovlrige brændstoffer efter 2020 usikker.

2. Skifte til brændstof der ikke er oliebaseret

De kan skifte til brændstof, der ikke er baseret på olie, såsom flydende naturgas (LNG). Dette er muligt for nyere fartøjer med passende specifikationer. Infrastrukturen, der skal understøtte brugen af LNG, er dog i øjeblikket utilstrækkelig. Eksperter forudser at i 2020 vil omkring 250-500 fartøjer enten være udstyret med teknologi der fjerner forurening eller være i stand til at forbrænde LNG. Det svarer til 10-12% af den globale containerflåde.
[Kilde: Clarksons Research - June 2019].

3. Skifte til et brændstof med meget lavt svovlindhold (VLSF) eller marinediesel (MGO)

De kan skifte til et brændstof med meget lavt svovlindhold (VLSF) eller MGO, der overholder de nye regler (Det mest sandsynlige valg). Der er dog usikkerhed omkring udgiften, tilgængeligheden og specifikationerne for et nyt brændstof til brug i skibsmotorer. Oliebranchen skal tilpasse raffinaderier og forsyningskæder, og det er sandsynligt at regningen ender hos markedet.

Sea Explorer giver ved hjælp af symboler og information om CO2 udledning et overblik over bæredygtigheden af vores søfragtsløsninger.

Hvem kontrollerer IMO 2020-forordningen?

Havnemyndighederne i de respektive lande er ansvarlige. De vil tjekke logbøger samt bruge sporingsapparater og sporingsdroner.

Hvilken straf giver det ikke at overholde IMO 2020?

Afhængigt af retsområdet kan straffen være høje bøder, skibsarrest eller endog fængsling af kaptajnen.

Hvad er påvirkninger og risici?

Udsigten til IMO 2020 har resulteret i stor usikkerhed omkring tilgængeligheden af og prisen på olieprodukter. Det er i øjeblikket ikke muligt at forudse et nøjagtigt fremtidigt prisniveau for brændstoffer, der overholder IMO 2020, da priserne påvirkes af mange faktorer. Især geopolitiske begivenheder som sanktioner og krig, OPECs (Organisation of the Petroleum Exporting Countries) beslutninger og den generelle verdensøkonomis efterspørgsel på olie har betydning for prisen på råolie og i sidste ende prisen på brændstofprodukter. IMO 2020 reglerne vil have en betydelig effekt i tillæg til den almindelige volatilitet i de globale oliepriser.

På nuværende tidspunkt kan vi kun forudsige, at det vil koste mere end de brændstoffer, vi bruger i dag. Forudsigelsen antager en kort- til langtidsstigning i bunkerprisen på mellem 180 og 400 USD per TEU (inklusiv implementeringsudgift). Det er en vid ramme men vi kan for nuværende ikke komme det nærmere, da ovenstående forhold har en stor indvirkning på prisudviklingen. Grundet den betydelige stigning i bunkerprisen bliver alle virksomheder, der er involveret i søfragt, konfronteret med stigende og mere volatile brændstofudgifter. Med Secured Energy Plan tilbyder Kuehne + Nagel vores kunder et risikostyringsværktøj, der fastsætter bunkerprisen på visse niveauer. Secured Energy Plan er tilgængelig ved kontraktmængder fra omkring 2500 TEU. Kontakt venligst dit lokale Kuehne + Nagel kontor for flere detaljer.

 

Support fra Kuehne + Nagel

Hvad er Kuehne + Nagels holdning til IMO 2020?

Søfartsbranchen skal forberede sig på en fremtid med lavere emissioner. IMO 2020 kommer til at sikre, at søtransport forbliver den mest miljøvenlige transportform. Kuehne + Nagel byder alle initiativer der beskytter miljøet velkommen og støtter derfor også op om dette initiativ.

Hvis prisforhandlinger allerede har fundet sted, vil Kuehne + Nagel så fastholde priserne?

Som standard er alle brændstofpriser i kontrakter variable. Det vil sige, at de følger olieprisernes bevægelse op og ned. Fra fjerde kvartal 2019 skifter vi til brændstoffer, der overholder IMO 2020-forordningen (VLSF /MGO) for BAF-udregningerne. Disse er typisk dyrere end den tunge fyringsolie (HFO), der bruges i dag.

Hvordan støtter Kuehne + Nagel mig som kunde i forhold til IMO 2020?

Kuehne + Nagels mål er at yde den bedste service over for kunderne uden forstyrrelser og til en konkurrencedygtig pris. Vi leverer opdateret information, synlighed og sikkerhed og giver dig mulighed for at reagere på mulige forstyrrelser i din forsyningskæde. Vores eksperter stræber efter at løse potentielle udfordringer i forbindelse med IMO 2020 for dig.

Kuehne + Nagel sikrer fuld gennemsigtighed i brændstofforbruget, der knytter sig til de individuelle handelsfaktorer per TEU. For at udligne den økonomiske risiko tilbyder vi Secured Energy Plan, der sikrer mod brændstofprisernes volitaritet. Kontakt dit lokale Kuehne + Nagel kontor for flere detaljer.

 

Miljøpåvirkninger

Hvordan vil IMO 2020 påvirke sundhed og miljø?

Med implementeringen af IMO 2020 går International Maritime Organisation efter at reducere udledningen af svovl fra skibe med 77 % fra 2020 til 2025. Det overordnede mål er at reducere den negative påvirkning, som søfragt har på vores sundhed, ved at nedsætte luftforureningen af svovludledninger med 68 % globalt. Dette gælder især i de kystnære områder i Asien, Afrika og Latinamerika.

Vær opmærksom på, at IMO 2020-forordningen fokuserer på reduktion af udledningen af svovldioxid og ikke på udledningen af kuldioxid. Derfor vil der ikke være en direkte effekt på den globale opvarmning, men en reduktion af svovludledningen bidrager til at forebygge syreregn og forsuring af havet.

Mennesker får størst udbytte af dette. Blandt de væsentligste sundhedsforbedringer er en reduktion i antallet af slagtilfælde, astma, hjertesygdomme, lungekræft og lungesygdomme. International Maritime Organisation siger at flere end 570.000 for tidlige dødsfald kan undgås mellem 2020 og 2025 grundet de nye regler.

[Kilde: International Maritime Organisation - June 2019]

Hvilken indflydelse vil IMO 2020 have på min virksomheds miljøpåvirkning?

Se venligst ovenstående spørgsmål: "Hvordan vil IMO 2020 påvirke sundhed og miljø?"

 

Effekt på omkostningerne

Hvad er konsekvenserne for fragtpriser og transportprocesser?

Ifølge de nuværende beregninger vil den forventede udgiftsstigning få en betydelig indflydelse på priserne på containertransport og på fragtraterne. IMO 2020 implementeres den 1. januar 2020, men vi forventer at fragtraterne stiger allerede fra slutningen af tredje kvartal 2019. Derfor vil langsigtede aftaler for både full- og partload containere indeholde en prisjusteringsmetode, der hedder Bunker Adjustment Factor (BAF). For at udligne den prisrisiko der er forbundet med den sandsynlige volatilitet i fragtraterne giver Kuehne + Nagel mulighed for at fastlægge brændstofudgifterne op til tre år i forvejen til en forhåndsbetaling med Secured Energy Plan.Secured Energy Plan er tilgængelig ved kontraktvolumener fra omkring 2500 TEU. Kontakt dit lokale Kuehne + Nagel kontor for flere detaljer.

Hvornår og hvordan beregnes de ekstra omkostninger til IMO 2020-overholdelse?

Fra fjerde kvartal af 2019, når den renere bunker bliver brugt på de første skibe, vil Bunker Charge (BUC) afspejle de IMO 2020-kompatible brændstoffer.

Kommer der et ekstra tillæg oveni Bunker Adjustment Factor (BAF)?

Der kommer ikke ekstra udgifter ud over den generelle stigning i brændstofpriserne, der dækker udgiften til at overholde IMO 2020. De højere brændstofpriser kommer fra brugen af svovlfattigt brændstof. Energiomkostningerne for dybhavstransport bliver kaldt BAF.

Hvordan udregnes BAF?

Fragtraterne fastlægges efter en formular, der følger prisudviklingen (enten månedligt eller kvartalsvist):

BRÆNDSTOFPRIS PR TON x BRÆNDSTOFFORBRUG PR TEU (HANDELSFAKTOR) = FLOATING ENERGY COST

Brændstofforbruget pr TEU er det gennemsnitlige brændstofforbrug på en rute, når det tages højde for variabler som transittid, brændstofseffektivitet, hårdt vejr samt en eventuel ubalance.

 

Compliance specifikationer

Er der sammenfald i hvilke metoder rederierne beslutter sig for?

Flertallet af rederier vil bruge IMO 2020 godkendt brændstof (VLSF/MGO). Scrubbers forventes at blive installeret på omkring 10-12% af den globale flåde. [Kilde Clarksons Research -  Juni 2019], mens LNG teknologi stadig er under udvikling.

Er der forskellige udgiftsniveauer i min kontrakt afhængigt af hvilken teknologi, der bliver brugt?

Nej, vores pris er baseret på brugen af brændstof, der overholder IMO 2020-reglerne, nemlig VLSF eller MGO.

Hvad er en scrubber?

En scrubber bruges til at rense udstødningsgasser fra skibets motor ved at pumpe vand gennem dens filter. Svovl og andre partikler bliver godt nok 'vasket ud', men der er problemer med håndteringen af det forurenede vand. Flere lande, herunder Singapore og Kina, har strenge regler for brugen af særlige scrubbers (open loop scrubbers) samt for håndteringen af det forurenede vand, hvilket gør brugen af denne teknologi dyrere.

Hvilke forskellige scrubbers findes der?

Overordnet set er der to typer scrubbers: dem der er baseret på et åbent system ved at pumpe havvand gennem filteret på fartøjet og dem arbejder i et lukket system og beholder det forurenede vand om bord på skibet. Grundet størrelsen på de store skibsmotorer kan der dog være forskel på håndteringen af det forurenede vand. Især miljøpåvirkningen af open loop scrubbers bliver i øjeblikket diskuteret. Kuehne + Nagel følger udviklingen på området via vores online platform Sea Explorer, og vi holder dig opdateret om vigtigt nyt.

Hvilken påvirkning har scrubbers?

Scrubbers er en uafprøvet overgangsteknologi. Kun omkring 10-12% af den globale containerflåde er i øjeblikket enten udstyret med scrubbers eller planlægger det. [Kilde Clarksons Research - Juni 2019]. Påvirkningen af scrubbers på miljøet, havne og kystfarvande bliver heftigt debatteret.

Blandt andre Kina og Singapore har forbudt open loop scrubbers i havne i indre farvand og ECA's, da fordelene for miljøet er tvivlsomme. Den nuværende viden indikerer at brugen af flydende naturgas (LNG) er at foretrække frem for scrubbers, når det kommer til reduktion af svovlindholdet.

Kan jeg vælge brændstof (LNG, VLSF, MGO) eller scrubbers, når jeg booker transport?

Fra et prismæssigt perspektiv skelner Kuehne + Nagel ikke mellem hvilken metode rederiet har valgt. I Sea Explorer kan du dog få et overblik over hvordan hvert fartøj, der fragter dine varer, overholder IMO 2020-reglerne. Ved at bruge ikoner, der viser både overholdelse af IMO 2020 samt information om CO2 udledning, giver Sea Explorer dig mulighed for at se hvor bæredygtig transporten er.

Hvad er Low Sulphur Surcharge (LSF)?

I de specielle miljøkontrolområder (ECA) i Nordeuropa, Nordamerika og dele af Asien, er det obligatorisk at bruge endnu renere brændstof med et svovlindhold på 0,1%. Dette brændstof er endnu dyrere og bliver prissat separat.

Er Low Sulphur Surcharge (LSF) begrænset til transporter i Asien eller gælder det alle handelsruter?

LSF opkræves, når det renere brændstof bliver brugt. Fokus er på Nordeuropa, USA og dele af Asien.

Kan forskellige brændstoffer blandes i én tank?

Nej. Når tanken er blevet gjort ren, er de nødt til at holde sig til det renere brændstof. Ellers skal tanken rengøres igen, hvilket er dyrt.

 

Vær opmærksom på

Hvis raffinaderierne ikke har kapacitet til at producere nok svovlreduceret brændstof, stiger prisen så igen?

Der er en risiko for, at der ikke findes nok brændstof, der overholder IMO 2020-reglerne, i det område, hvor det skal bruges, når reglerne træder i kraft den 1. januar 2020. Dette vil føre til en midlertidig prisstigning.

Er der risiko for motorsvigt grundet brugen af forkert brændstof?

Ja. Hvis brændstof blandes forkert, dannes der aflejringer, der kan føre til motorsvigt. Derfor kan indførelsen af de nye regler føre til forstyrrelser af transporten pga. dårlig brændstofkvalitet eller mangel på brændstof, der lever op til IMO 2020-reglerne.

Kommer der ekstra tillæg for store kunder fra rederier/speditører? Jeg har ikke mange forsendelser, så kommer det til at påvirke mig?

IMO 2020-reglerne gælder for alle, uanset om man har mange eller få forsendelser. Brændstofforbruget (Trading Factors/Bunker Adjustment Factor, BAF) gælder ligeledes for alle.

Bliver skibskapaciteten til transport af mine varer reduceret?

Kun hvis vægten på skibet skal reduceret af tekniske årsager, som eksempelvis installeringen af en scrubber, kan du opleve en mindre effekt på den ledige kapacitet.

Bliver transittiden længere?

Indtil videre har vi ikke information om, at der vil komme ændringer i sejlplanerne. Der kan dog opstå planlagte forsinkelser pga. mangel på brændstof eller langsommere sejlads for at spare på det dyrere brændstof.

Bliver der en overgangsperiode, hvor brændstof med 3,5% svovl stadig må bruges?

Nej. Alle fartøjer skal overholde de nye regler fra 1. januar 2020.

Vil du tale med en af vores eksperter?

IMO 2020 FAQ