IMO 2020 FAQ

De nye IMO 2020 regler er trådt i kraft, og vi støtter dig i at overholde dem.

Siden den 1. januar 2020 har alle skibe skulle reducere udledningen af svovloxid med 85%. Det skyldes reglerne i MARPOL Annex VI, bedre kendt som IMO 2020. De nye grænseværdier for svovloxid forventes at have betydelig positiv effekt på både miljø og vores helbred.

De nye regler blev implementeret i de første uger af 2020. Der er kun rapporteret nogle få lovbrud og få motorfejl, men vi hører at der fortsat er usikkerhed omkring tilgængeligheden af olieprodukter og priser.

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om implementeringen og dag til dag effekten af de nye regler. Vi giver dig vores vurdering af konsekvenserne baseret på information indsamlet indtil februar 2020. Denne FAQ bliver jævnligt opdateret.

Sea Explorer, Kuehne + Nagel’s digitale platform for søfragtstjenester, giver dig indsigt i hvordan de fartøjer, der transporterer dit gods, overholder IMO 2020 reglerne. Symboler viser de forskellige muligheder for overholdelse af IMO 2020-forordningen.

IMO 2020 FAQ

 

Om IMO 2020

Hvad er IMO 2020?

Siden den 1. januar 2020, har alle skibe skullet reducere udledningen af svovloxid med 85%. Regler er vedtaget af International Maritime Organisation (IMO) og har til formål at beskytte sundhed og miljø ved at nedsætte udledningen af svovloxid. Fartøjer skal nu bruge brændstoffer med et maksimalt indhold af svovloxid på 0,5% i modsætning til den tidligere grænse på 3,5%.

Hvad omfatter IMO 2020-forordningen?

Reglerne gælder globalt for brændstof, der anvendes i åbent hav. Det påvirker rederier, raffinaderier og de globale oliemarkeder. I de såkaldte Emission Control Areas (ECA zoner) gælder endnu strengere regler, der begrænser indholdet af svovloxid til 0,1%.

Hvordan overholder fartøjsoperatører IMO 2020 reglerne?

Fartøjsoperatører har følgende muligheder for at overholde de nye IMO 2020 grænseværdier for svovloxid:

1. Brug af 'scrubbers'

Brugen af scrubbers (teknologi til rengøring af emission) for at fjerne forurenende stoffer fra skibets udstødning giver muligheden for at blive ved med at bruge svovlrige brændstoffer. Processen med at installere scrubbers er dog dyr og besværlig og øger driftsomkostningerne. Desuden er prisen og tilgængeligheden af svovlrige brændstoffer usikker i det lange løb.

2. Skifte til brændstof der ikke er oliebaseret

Operatøren kan skifte til brændstof, der ikke er baseret på olie, såsom flydende naturgas (LNG). Dette er muligt for nyere fartøjer med passende specifikationer. Infrastrukturen, der skal understøtte brugen af LNG, er dog i øjeblikket utilstrækkelig.

3. Skifte til et brændstof med meget lavt svovlindhold (VLSF) eller marinediesel (MGO)

Operatøren kan skifte til et brændstof med meget lavt svovlindhold (VLSF) eller MGO, der overholder de nye regler (Det mest almindelige valg). Udgiften, tilgængeligheden og specifikationerne for et nyt brændstof til brug i skibsmotorer bliver en ny standard. Oliebranchen har tilpasset raffinaderier og forsyningskæder, og regningen ender hos markedet.

Sea Explorer giver ved hjælp af symboler og information om CO2 udledning et overblik over bæredygtigheden af vores søfragtsløsninger.

Hvem kontrollerer IMO 2020-forordningen?

Havnemyndighederne i de respektive FN medlemslande er ansvarlige. De tjekker logbøger og bruger sporingsapparater og sporingsdroner.

Hvilken straf giver det ikke at overholde IMO 2020?

Afhængigt af retsområdet kan straffen være høje bøder, skibsarrest eller endog fængsling af kaptajnen.

Hvad er påvirkninger og risici?

Indførelsen af IMO 2020 reglerne har resulteret i en stor stigning i prisen på olieprodukter, og priserne forventes at forblive ustabile i en periode. I de første uger af 2020 gennemsnitsprisen på VLSF brændstof i Singapore og Rotterdam på omkring 600 USD. Adskillige faktorer, især geopolitiske begivenheder som sanktioner og krig, OPECs (Organisation of the Petroleum Exporting Countries) beslutninger og den generelle verdensøkonomis efterspørgsel på olie har betydning for prisen på råolie og i sidste ende prisen på brændstofprodukter.

På nuværende tidspunkt koster det nye VLSF brændstof op til dobbelt så meget som de hidtidige brændstoffer. Grundet den betydelige stigning i bunkerprisen bliver alle virksomheder, der er involveret i søfragt, konfronteret med stigende og mere uforudsigelige brændstofudgifter. Med Secured Energy Plan tilbyder Kuehne + Nagel vores kunder et risikostyringsværktøj, der fastsætter bunkerprisen på visse niveauer. Secured Energy Plan er tilgængelig ved kontraktmængder fra omkring 2500 TEU. Kontakt venligst dit lokale Kuehne + Nagel kontor for flere detaljer.

 

Support fra Kuehne + Nagel

Hvad er Kuehne + Nagels holdning til IMO 2020?

Søfragt har altid været en miljøvenlig måde at transportere store mængder gods over store afstande. IMO 2020 sikrer, at søtransport forbliver den mest miljøvenlige transportform. Kuehne + Nagel byder alle initiativer der beskytter miljøet velkommen og støtter derfor også op om dette initiativ.

Hvis prisforhandlinger allerede har fundet sted, fastholder Kuehne + Nagel så priserne?

Som standard er alle brændstofpriser i kontrakter variable. Det vil sige, at de følger olieprisernes bevægelse op og ned. Fra fjerde kvartal 2019 har vi skiftet alle kontrakter til brændstoffer, der overholder IMO 2020-forordningen (VLSF /MGO) for BAF-udregningerne. Disse er typisk dyrere end den tunge fyringsolie (HFO), der tidligere blev brugt.

Hvordan støtter Kuehne + Nagel mig som kunde i forhold til IMO 2020?

Kuehne + Nagels mål er at yde den bedste service over for kunderne uden forstyrrelser og til en konkurrencedygtig pris. Vi leverer opdateret information, synlighed og værktøjer til risikostyring, der giver dig mulighed for at reagere på mulige forstyrrelser i din forsyningskæde. Vores eksperter stræber efter at løse potentielle udfordringer i forbindelse med IMO 2020 for dig.

Kuehne + Nagel sikrer fuld gennemsigtighed i brændstofforbruget, der knytter sig til de individuelle handelsfaktorer per TEU. For at udligne den økonomiske risiko tilbyder vi Secured Energy Plan, der sikrer mod brændstofprisernes udsving. Kontakt dit lokale Kuehne + Nagel kontor for flere detaljer.

 

Miljøpåvirkninger

Hvordan påvirker IMO 2020 sundhed og miljø?

Med implementeringen af IMO 2020 går International Maritime Organisation efter at reducere udledningen af svovl fra skibe med 77 % fra 2020 til 2025. Det overordnede mål er at reducere den negative påvirkning, som søfragt har på vores sundhed, ved at nedsætte luftforureningen af svovludledninger med 68 % globalt. Dette gælder især i de kystnære områder i Asien, Afrika og Latinamerika.

Vær opmærksom på, at IMO 2020-forordningen fokuserer på reduktion af udledningen af svovldioxid og ikke på udledningen af kuldioxid. Derfor vil der ikke være en direkte effekt på den globale opvarmning, men en reduktion af svovludledningen bidrager til at forebygge syreregn og forsuring af havet.

Mennesker får størst udbytte af dette. Blandt de væsentligste sundhedsforbedringer er en reduktion i antallet af slagtilfælde, astma, hjertesygdomme, lungekræft og lungesygdomme. International Maritime Organisation siger at flere end 570.000 for tidlige dødsfald kan undgås mellem 2020 og 2025 grundet de nye regler.

[Kilde: International Maritime Organisation - oktober 2019]

 

Effekt på omkostningerne

Hvad er konsekvenserne for fragtpriser og transportprocesser?

Ifølge tidligere beregninger forventede vi en udgiftsstigning og derfor en betydelig indflydelse på priserne på containertransport og på fragtraterne. I januar 2020 var gennemsnitsprisen for 1 ton IMO 2020 godkendt brændstof mere end 600 USD, hvilket også påvirkede fragtraterne. Derfor indeholder langsigtede aftaler for både full- og partload containere en prisjusteringsmetode, der hedder Bunker Adjustment Factor (BAF). For at udligne den prisrisiko der er forbundet med udsvingene i fragtraterne giver Kuehne + Nagel mulighed for at fastlægge brændstofudgifterne op til tre år i forvejen til en forhåndsbetaling med Secured Energy Plan.Secured Energy Plan er tilgængelig ved kontraktvolumener fra omkring 2500 TEU. Kontakt dit lokale Kuehne + Nagel kontor for flere detaljer.

Hvordan udregnes BAF?

Fragtraterne fastlægges efter en formular, der følger prisudviklingen (enten månedligt eller kvartalsvist):

BRÆNDSTOFPRIS PR TON x BRÆNDSTOFFORBRUG PR TEU (HANDELSFAKTOR) = FLOATING ENERGY COST

Brændstofforbruget pr TEU er det gennemsnitlige brændstofforbrug på en rute, når det tages højde for variabler som transittid, brændstofseffektivitet, hårdt vejr samt en eventuel ubalance.

 

Compliance specifikationer

Er der sammenfald i hvilke metoder rederierne beslutter sig for?

Pr februar 2020 har flertallet af rederier brugt IMO 2020 godkendt brændstof (VLSF/MGO). Scrubbers er installeret på omkring 15% af den globale flåde. [Kilde Clarksons Research -  Feb 2020], mens LNG teknologi stadig er under udvikling.

Er der forskellige udgiftsniveauer i min kontrakt afhængigt af hvilken teknologi, der bliver brugt?

Nej, vores pris er baseret på brugen af brændstof, der overholder IMO 2020-reglerne, nemlig VLSF eller MGO.

Hvad er en scrubber?

En scrubber bruges til at rense udstødningsgasser fra skibets motor ved at pumpe vand gennem dens filter. Svovl og andre partikler bliver godt nok 'vasket ud', men der er problemer med håndteringen af det forurenede vand. Flere lande, herunder Singapore og Kina, har strenge regler for brugen af særlige scrubbers (open loop scrubbers) samt for håndteringen af det forurenede vand, hvilket gør brugen af denne teknologi dyrere.

Hvilke forskellige scrubbers findes der?

Overordnet set er der tre typer scrubbers: dem der er baseret på et åbent system ved at pumpe havvand gennem filteret på fartøjet, dem arbejder i et lukket system og beholder det forurenede vand om bord på skibet og hybrid-scrubbers der både kan være lukkede og åbne. Grundet størrelsen på de store skibsmotorer kan der dog være forskel på håndteringen af det forurenede vand. Især miljøpåvirkningen af open loop scrubbers bliver diskuteret. Kuehne + Nagel følger udviklingen på området via vores online platform Sea Explorer, og vi holder dig opdateret om vigtigt nyt.

Hvilken påvirkning har scrubbers?

Scrubbers er højst sandsynligt en overgangsteknologi. Pr februar 2020 er omkring 15% af den globale containerflåde enten udstyret med scrubbers. [Kilde Clarksons Research - Feb 2020]. Påvirkningen af scrubbers på miljøet, havne og kystfarvande bliver heftigt debatteret.

Blandt andre Kina og Singapore har forbudt open loop scrubbers i havne i indre farvand og ECA's, da fordelene for miljøet er tvivlsomme. Den nuværende viden indikerer at brugen af flydende naturgas (LNG) er at foretrække frem for scrubbers, når det kommer til reduktion af svovlindholdet.

Kan jeg vælge brændstof (LNG, VLSF, MGO) eller scrubbers, når jeg booker transport?

Fra et prismæssigt perspektiv skelner Kuehne + Nagel ikke mellem hvilken metode rederiet har valgt. I Sea Explorer kan du dog få et overblik over hvordan hvert fartøj, der fragter dine varer, overholder IMO 2020-reglerne. Ved at bruge ikoner, der viser både overholdelse af IMO 2020 samt information om CO2 udledning, giver Sea Explorer dig mulighed for at se hvor bæredygtig transporten er.

Hvad er Low Sulphur Surcharge (LSF)?

I de specielle miljøkontrolområder (ECA) i Nordeuropa, Nordamerika og dele af Asien, er det obligatorisk at bruge endnu renere brændstof med et svovlindhold på 0,1%. Dette brændstof er endnu dyrere og bliver prissat separat.

Er Low Sulphur Surcharge (LSF) begrænset til transporter i Asien eller gælder det alle handelsruter?

LSF opkræves, når det renere brændstof bliver brugt. Fokus er på Nordeuropa, USA og dele af Asien.

 

Vær opmærksom på

Er der risiko for motorsvigt grundet brugen af forkert brændstof?

Ja. Hvis brændstof blandes forkert, dannes der aflejringer, der kan føre til motorsvigt. Pr februar 2020 er der dog kun rapporteret få hændelser.

Er der ekstra tillæg for store kunder fra rederier/speditører? Jeg har ikke mange forsendelser, så kommer det til at påvirke mig?

IMO 2020-reglerne gælder for alle, uanset om man har mange eller få forsendelser. Brændstofforbruget (Trading Factors/Bunker Adjustment Factor, BAF) gælder ligeledes for alle.

Er skibskapaciteten til transport af mine varer reduceret?

Kun hvis vægten på skibet skal reduceres af tekniske årsager, som eksempelvis installeringen af en scrubber, kan du opleve en mindre effekt på den ledige kapacitet.

Bliver transittiden længere?

Indtil videre har vi ikke information om, at der vil komme ændringer i sejlplanerne. Pr februar 2020 har vi set, at installeringen af scrubbers har ført til nogle forsinkelser, og dette forventes at fortsætte i løbet af 2020.

Vil du tale med en af vores eksperter?

IMO 2020 FAQ